تاریخچه نمره منفی و علت العلل احتساب نمره منفی

در سال ۱۳۴۸ برای نخستین بار سئوالات چهار گزینه ای به جای سئوالات تشریحی در کنکور سراسری متداول گردید ولی با مخالفت بسیاری از فرهیختگان وقت روبرو شد.؟ زیرا باور نداشتند که روش تستی چهار گزینه ای، معیار ِدرستِ سنجش است. بخصوص اینکه شانس را دخیل میدانستند . ناگزیر وزارت علوم وقت برای جلب رضایت مخالفان، احتساب نمره منفی را به مقیاس یک چهارم تعداد پاسخهای غلط ؛ مقرر کردند. جالب است که بیش از ۴۰ سال است که تصمیم مصلحت اندیشانه وزارت علوم آن دوران ؛ همانند قانونی بی چون و چرا انجام میشود و تاکنون کسی به اوصاف ضد ارزشی آن  نپرداخته است . تمامی آزمونهای  سراسری و حرفه ای و ارتقاء پایه مهندسان،  مشمول همین دستور وزیر ۴۰ سال پیش است. بنده طی چند مقاله علمی از جناب آقای مهندس غرضی تقاضا نمودم که  شان جامعه مهندسی کشور ایجاب مینماید که در این راه به جای تقلید کورکورانه از دستور مصلحتی وزیر ۴۵ سال قبل به نقد علمی آن بپردازد. متاسفانه شدت باور عرفی مانع از این اقدام گردید. ناچار بنده به طرفیت معاونت ساختمان و امور مسکن وزارت مسکن و شهرسازی که مجری آزمونهای مهندسین است دادخواستی به خواسته ابطال احتساب نمره منفی تقدیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمودم. که به شماره پرونده کلاسه۸۸/۲۱۰ ثبت گردید و چند جلسه در دفتر اداره کل به منظور بررسی قابلیت طرح دعوا در کمیسیونهای تخصصی دیوان حضور یافتم و سرانجام قابلیت طرح آن تصویب گردید.و در کمیسیون تخصصی نیز بررسی  شد . بررسیها  مستند به قانون نبودن  احتساب نمره منفی را  بدست داد.. به همین دلیل  ناگزیر از دستور کار دیوان خارج گردید. زیرا دیوان صرفا صلاحیت  نقض دستورالعملها و بخشنامه ها و مصوباتی را دارد که  بتواند مغایرت یا تطبیق  آنرا با قانون  موضوعه  احراز نماید . لیکن  در اینخصوص قانون  مورد قیاس،  وجود نداشته است. به همین دلیل مستلزم رسیدگی ماهوی  بوده که در صلاحیت دیوان  نبوده  است . از قضا به دلیل اینکه احتساب نمره منفی مستند به قانون خاصی نیست ، بصورت اختیاری به آن عمل شده  و میشود. بسیاری از مجریان آزمونها  یا آنرا اجراء نمیکنند و یا قاعده کسر یک چهارم را به گونه دیگری عمل مینمایند. لذا  اراده حکومتی برای قانونمند کردن آن متصور است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *