خط عابر پیاده

محاسبه فاصله خط عابر از بر تقاطع با توجه به زمان توقف با احتساب سرعت  اولیه مجاز ولحاظ شتاب کند شونده ناشی از حذف نیروی محرکه واحتساب نیروی ترمز با استفاده از روابط دینامیکی خودرو ؛ به سادگی اثبات میشود که خطوط عابر پیاده که هم اکنون درتقاطعها معمول و اجراء شده اند، به شدت با مبانی دینامیکی مغایر و عملاغیرقابل استفاده اند. اینکه رانندگان ، برسطوحِ خطوطِ عابر، توقف نموده و عبورِعابرین را مختل مینمایند ، نباید به موضوع فرهنگی مرتبط نمود. بلکه اشکال اساسی نه درفرهنگ رانندگان ، بلکه در عدم لحاظ سرعت اولیه  اتومبیل به هنگام مواجه شدن با چراغ قرمز و زرد می باشد . لذا ضرورت دارد عرض معینی از خیابان به فاصله معینی از حریم تقاطع  با استفاده از روابط دینامیکی محاسبه و تعیین شوند که  رانندگان به هنگام مواجهه با چراغ زرد و یا چراغ قرمز به راحتی بتوانند در خارج از خطوط عابرتوقف کنند. بنابراین  محل توقف اتومبیل نبایستی قبل از خطوط عابری که در بر تقاطع هستند پیش بینی شوند. بلکه باید ضمن محاسبه حداقل ۵ تا ۱۰ متر قبل از آن  ، خط زرد و یک متر مانده به خط عابر ، خط قرمز موجود باشد و رانندگان  مجاز به توقف  در داخل این دو خط باشند.

.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *