سختی میانقابها در سازه

در ساختمانهای ۸ طبقه به بالا می باید اثر سختی میانقابها در محاسبات منظور گردد و در غیر اینصورت  باید زمان تناوب نوسان را  %۲۰ کاهش داد. چه اثر سختی میانقابها لحاظ گردد و چه زمان تناوب اصلی نوسان کاهش یابد ، نتیجه آن خواهد بود که قابها برای نیروی جانبی بیشتری محاسبه و ممان اینرسی مقاطع افزایش یابد. به جای این کار غیراقتصادی و تا حدودی هم غیرعملی میتوان میانقابها را طوری اجراء کرد که  اثر لرزه ای آنها به قابها منتقل نگردد. برای این کار کافی است در هر جا که تیغه و دیواری ستونی را قطع میکند در ارتفاع ستون و در فاصله هر ۵۰ سانتیمتر میلگرد عصایی شکل که یک ضلع عصا ۱۰ سانتیمتر که به ستون جوش داده میشود و ضلع دیگر ۵۰ سانتیمتر که در داخل لوله فلزی قرار میگیرد میتواند آزادانه حرکت  نماید در داخل دیوار و بر روی ملات قرار داده  شود. . در نتیجه ارتعاش دیوار و آثار لرزه ای آن به ستون منتقل نمیشود در حالیکه ایستائی دیوار توسط میلگردهای جوش شده به ستون محفوظ است.میلگرد در داخل لوله باید بتواند فقط در جهت طول دیوار حرکت کند و در جهت ضخامت دیوار  جذب لوله  باشد و خلاصی قابل توجهی نداشته باشد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *