ظرفیت و پتانسیل عمر انسان

مجموعه ناگفته ها و ناشنیده ها

مهندس رمضان کریمیان مدرس و کارشناس رسمی دادگستری

مبحث سوم : مبانی برخی از احکام فقهی

قسمت هفتم : ظرفیت و پتانسیل عمر انسان

۶۰%کالبد انسان شامل گوشت و پوست  و … عناصری هستند که از طریق گیاهانی که از خاک تغذیه کرده اند تشکیل شده اند. بعبارتی همان مواد ازته خاک از طریق ریشه گیاه و طی فرایند پیچیده به میوه و برنج و گندم تبدیل شده و یا از طریق علف و یونجه و..  به گوشت حیوان  مبدل شده و سرانجام جسم انسان را می سازند. بنابراین در فرایند تجزیه جسد ، در اثر آنزیم های موجود در بدن، زمینه تولید باکتریهای خاص فراهم میشوند. درنتیجه طی یک عمل معکوس، جسم انسان به عناصر خاک بدل میشوند. و این درحالی است که روح او به حکومت دارد. اگر قرار باشد مرگی در میان نباشد. کره خاکی پیوسته باید منبع تبدیل یک سویه آب وخاک به جسم انسان گردد. و این امر فارغ از غیر عقلائی بودن آن ،  با محدودیت خاک و ظرفیت طبیعت در تضاد است. بنابراین محدودیت خاک و آب در طبیعت، تعیین کننده ظرفیت و پتانسیل عمر انسان است. بعبارتی ساعت ژنتیکی که خداوند در بافتهای سلولی انسان قرار داده و باطری هوشمند نرم افزاری در آن ساعت ، تعبیه نموده قدرتش چگونه محاسبه شده است.؟ حداقلِ قدرت این باطری به عوامل پیچیده حیاتی و اندرکنش بافتها بستگی دارد. لیکن بهره برداری از حداکثرِ قدرت به چگونگی استفاده از آب و خاک محیط زیست بستگی دارد. محیط زیست برای مدت و میزان محدودی؛ امکان تبدیل کردن آب و خاک به کالبد موجودات زنده را دارد. بعبارت دیگر محیط زیست قادر نیست برای مدت و میزان نامحدود، خاک و آب را تبدیل به کالبد موجودات زنده نماید.دریک مثال عددی قضیه روشنتر خواهد شد. فرض میکنیم از یک میلیون سال پیش تاکنون نسلهائی با عمر متوسط ۶۰ سال زندگی کرده باشند. به این ترتیب بطورمتوسط ۱۷۰۰۰ نسل در این مدت به جهان هستی آمده و رفته اند. اگر هرنسل بطور متوسط ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ نفر بوده باشند. درصورت نبودن مرگ ، اکنون جهان ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷ نفر بالغ میشده (یعنی  بیش از دو هزار برابر جمعیت فعلی جهان) فارغ از اینکه سطح قابل زیست کره زمین  به اندازه ای نیست که بتواند چنین جمعیتی را در خود جای دهد ، اساسا اگر هر نفر۶۰ کیلوگرم وزن داشته باشد ، وزن کل به  نسبت %۶۰ جامد و %۴۰ آب برابر میشود با : : ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۱۲ کیلوگرم خاک و ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۸ کیلوگرم آب، ازسوی دیگر اگر یک سوم سطح کره خاکی خشکی و یک دهم سطح این خشکی خاک قابل تبدیل به گیاه باشد  در اینصورت سطح این قسمت از کره خاکی برابر میشود با : ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۸۶  ۱۴۸ ۱۷ مترمربع . واین به این معنی است که محیط زیست در تمام قسمتهای قابل زیست میبایستی تا عمق ۲۴ متر از مواد حیاتی تهی می شد. درحالیکه قابلیت تبدیل خاک به گیاه و از آنجا به جسم آدمی محدود به عمق چند متری از سطح زمین است. پس معلوم میگردد که باید چرخه محیط زیست ، خاک و آبی را که مبدل به جسم انسان کرده در هر مقطع زمانی که معادل عمر آدمی است بازستاند تا مجددا بتواند نسل بعدی را تا یک عمر متوسط تغذیه نماید. بنابراین معلوم میشود برای عمرمتوسط انسان، محیط زیست؛ عامل اصلی و تعیین کننده است. بنابراین هرچه مصرف انسان و بعبارتی دستبرد انسان به آب و خاک محیط زیست بیشتر باشد عمر بشرکمتر خواهد بود. پس عمرمتوسط؛ تابعی است از ظرفیت چرخه محیط زیست در تبدیل آب وخاک به جسم انسان. در اینجا ملاحظه میگردد اصلاح الگوی مصرف که فرمان حضرت آیت ا.. خامنه ای برای نامگذاری سال ۱۳۸ بوده فرمانی خردمندانه و در جهت  افزایش طول عمر  بشر بوده است.  لذا لازم است که الگوی مصرف انسان اصلاح  شده و از هرگونه اتلافِ بیمورد جلوگیری گردد. بدیهی است که آب و خاک، ساخت بشر نیست. و منبعث از حکمت حق تعالی است. در واقع آب و خاک ماده اولیه جسم آدمی است. انسان صرفا تکنولوژیِ استخراجِ آنرا دارد. با تخریب آب و خاک و عدم اصلاح الگوی مصرف قهرا عمرمتوسط آدمی کاهش مییابد و به همین دلیل در احکام و روایات اسلامی اِسراف و تبذیر که صورت دیگرِ عدم رعایت اصلاح الگوی مصرف است حرام و گناه شناخته شده است. لفظ مصرف در عبارت اصلاح الگوی مصرف عام بوده و شامل هر آنچه میشود که از کره خاکی پدید می آید و منحصر به تغذیه نیست. سوختهای فسیلی نیز منشاء گیاهی و از آنجا منشاء خاکی دارند. یک قطعه پلاستیکی که فرآورده انرژی فسیلی است وقتی درمحیط زیست رها میگردد پس از قریب سیصد سال به خاک بدل میشود. بنابراین مصرف در عبارت «اصلاح الگوی مصرف» عام استغراقی است و همه آنچه که منشاء آن کره خاکی است از مصادیق آن هستند. توازن محیط زیست زمانی حاصل میشود که در هر مقطع زمانی آنچه از آن برداشت میشود بدان برگردد. پس آنها که چند برابر مصرف واقعی خود را اتلاف مینمایند این توازن را بر هم میزنند. و عمرطبیعی بشر را کاهش میدهند . حقوق دیگران را تضییع میکنند. اگر توان تبدیل آب و خاک محیط زیست را به جسم آدمی برابر P و مصرف آدمی W باشد عمرمتوسط  انسان متناظر با T =  خواهد شد. دراین محاسبه فضولات انسان درطولِ عمر او که چند هزار برابر وزن او است. به دلیل قابلیت برگشت سریع به آب و خاک صرفنظرشده است . بنابراین عمل آنهایی که مصرف را تحت کنترل در نیاورده و از الگوی استاندارد و اصلاح شده ای پیروی نمیکنند فراتر از گناه شرعی بلکه جرم است. دولتها باید موارد متعدد این جرم را احصاء و مجازات شایسته وضع نمایند. از این چرخش و فرایند طبیعت در تبدیل مستمر آب و خاک به  گوشت و استخوان انسان و سایر موجودات ،   مطلب دیگری بدست می آید و آن این است که هر ذره ازگوشت و پوست و استخوان انسان امروز را باید ناشی از خاکی بدانیم که روزگاری ذره ای از گوشت و پوست و استخوان انسانهای دیگر بوده است. بنابراین شاعر و ریاضیدان بزرگ تاریخ ایران زمین ؛ حکیم عمرخیام نیشابوری، در ارتباط با خاک شدن جسم انسان و برگشت به محیط زیست به خوبی گفته اند که  :

 این کوزه چو من عاشق زاری بوده است . دربندِ سرِ زلفِ نگاری بوده است. این دسته که برگردن او میبینی دستی بوده ، که برگردنِ یاری بوده است  و یا:

هرسبزه که برکنارِ جویی رسته است. گویی  ز لب فرشته خویی رسته است.  پا بر سر هر سبزه به خواری ننهی. کان سبزه زخاکِ لاله رویی رسته است.

و یا :

درکارگه کوزه گری رفتم دوش  .        دیدم دو هزار کوزه گویای خموش

ناگه یکی کوزه بر آورد خروش .         کوکوزه گر وکوزه خر وکوزه فروش

لیکن رباعیات خیام از انسان تا گلِ کوزه بعبارتی از تبدیل جسم انسان به خاک متوقف ماند. و به حجیت کلام خداوند تبارک و تعالی، خلق انسان ازخاک ؛ به نظم و رباعی  خیام کشیده نشد. بعبارتی درچرخه محیط زیست، همانطور که جسم انسان به خاک  تبدیل میشود ، خاک حاصله از جسم انسان  نیز به واسطه گیاهان ؛ به ذرات انسانهای دیگر تبدیل میشود. بنابراین عکس شعرخیام نیزصادق است.  و میتوان چنین گفت :

درکارگه کسی رفتم دوش  .          دیدم دو هزار انسانِ مشغول

ناگه یکی بر آورد خروش .           منم خاک آن کوزه گویای خموش

بعبارتی هرجزئی ازبدنِ انسانِ امروز ، جزئی ازخاکِ به خاک خفتۀ میلیاردها انسانِ هزاران هزار سال پیش است. انسانهای امروز حداقل در ذره ای از وجود  خود ، با ذره ای از وجود انسان چند صد سال پیش اشتراک مادی دارد و از منشاء واحد برخوردارند. اگر گلی و خاکی ناشی از آدمی از آدمیان تاریخ است .گوشت و پوست و استخوان انسان امروز نیز در ذرات خود با ذرات گذشتگان دور اشتراک دارد. بعبارتی فرایند تبدیل خاک و آب به جسم انسان و تجزیه جسم انسان به آب و خاک؛ میلیونها سال است که ادامه دارد و این چرخه محیط زیست رازی از رموزِ خلقت و یکی از همان قوانین و فرمولهای نظم جهانی الهی است که پیشتر از آن صحبت نمودم . والسلام علی من التبع الهدی

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *