مسدود کردن موقت برخی از خیابانها

گاه ضرورتهای امنیتی ، ایمنی و عمرانی ایجاب مینماید که خیابانی به مدت چندساعت و یا چندروز مسدودگردد .ملاحظه شده است که این عمل توسط مامورین و اتومبیلهای نیروهای انتظامی تحقق می پذیرد . فارغ از اینکه این اقدام عده ای را به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم هدایت به مسیرهای دیگر به مباحثه با مامورین واداشته و سبب تشدید ترافیک میگردد، اساسا در اینگونه مواقع بکارگیری نیروی انسانی روش غیرعلمی وغیرایمنی است.در اینمورد نیزطرحی  قابل اجراء است که ضمن صدورفرمان بسته شدن به مدت معین ، بطورهمزمان  و قبل از رسیدن به محل مسدود ، مسیرجایگزین  نیز نمایش  داده  شده و به اطلاع رانندگان برسد. در این طراحی باید  موانع فیزیکی  ئیدرولیکی ثابتی در سطح زیرین گذر به نحوی تعبیه شوند  که در زمانهای عادی مانعی برای عبور نباشند. این موانع فیزیکی ثابت باید از کنترل الکتریکی و الکترونیکی  برخوردار باشند.  ونرم افزارکنترل به محض دریافت فرمان درصورتی عمل نماید که به فاصله مشخصی از آن مانعی ثابت و یا متحرک وجود نداشته باشد و همچنین بتواند در فاصله دور دست، تابلوئی را که مسیر جایگزین را نمایش میدهد  فعال نماید.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *