نحوه نصب چارچوبهای فلزی دربها و پنجره های نما

جوشکاری شاخک فلزی برای دربها و پنجره های فلزی که رایج و متداول است روشی غیر علمی و مردود است زیرا شاخک مانع از آن میشود که مابین دیوار و فضای داخل پروفیل فلزی پر گردد.  عیوب این کار فراوان است یکی اینکه با باز و بسته شده دربها  حدفاصل چارچوب و دیوارها ترک ایجاد میشود دوم اینکه فضای خالی موجود محل مناسبی برای رشد و تکثیر برخی جانوران موذی میگردد سوم اینکه ایستائی چارچوب درب در مقابل بارهای لرزه ای بسیار کم و احتمال جداشدن درب از دیوار و ریختن آوار زیاد است زیرا پیوستگی درب و دیوار صرفا در محل شاخک و از طریق ملات گچی و یا سیمانی است. چارچوب دربها می بایستی بدون شاخک و قبل از دیوار چینی در محل مربوطه بصورت موقتی به سقف مهار گردد و آنگاه شروع به دیوار چینی گردد . بدینترتیب امکان قرارگرفتن پیکره دیوار در داخل پروفیل فلزی چارچوب فراهم میگردد. این عمل موجب دوام و پیوستگی قابل توجه درب به دیوار و دیوارهای طرفین درب به یکدیگر میشود گویی که دربی وجود نداشته و دیوار یکپارچه اجراء شده است.در خصوص پنجره ها میبایستی قبل از نصب پنجره ها طرفین آنها نبشی مناسبی در ارتفاع ساختمان به پلها و یا ستونها جوشکاری شده آنگاه پروفیلهای پنجره ها بین این نبشیها فیکس و جوشکاری شوند پس از آن دیوار چینی اجراء گردد

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *