تکلیف خود را در انتخابات بدانیم۱

ناگفته ها و ناشنیده ها
رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری با استدلال مهندسی ، ریاضی ،حقوقی و مبانی فقه
قسمت اول : (منتشریه در شماره ۴۹ نشریه کسب و کار)
مقدمتا ناگزیریم منشاء پیدایش احزاب را تشریح کنیم. واقعیت این است که تعداد اعضاء مجموعۀ مدیرانِ اجرائی کشور،که وظایف و تکالیفِ ناشی از قوانین را ، در قالبِ قوای سه گانه ، عهده دار و حقوق عمومی و حقوق خصوصی جامعه را اجراء و سامان میدهند، از ظرفیت معینی برخوردار است. اگر فراوانی اعضاء این مجموعه را Nبنامیم تابع زمان است.چنانچه این فراوانی در مقطع زمانیِ t مدّ نظر باشد میتوان آنرا با Nt نمایش داد. بدیهی است Nt به لحاظ فراوانی ثابت و محدود به حدود مشخصی است . بعبارتی تعداد اعضاء مجموعه در هرمقطع زمانی مورد نظر، ثابت است . لیکن به لحاظ تنوع شخصیتهای تشکیل دهنده آن به جهات ذیل شناور است. به گونه ای که همواره تعدادی از اعضاء از مجموعه خارج و تعدادی وارد این مجموعه میشوند . اهم این جهات عبارتند از :
۱- پیشرفت و گسترش دانش و تخصصها و میزان تعهد پذیریها ۲- دیدگاههای عقیدتی و سیاسی و حزبی درتطبیق با نظامات دولتی و الزامات حکومتی ۳- نتایج انتخابات و مداخله آحاد ملت ۴- تخلفات اداری و ارتکاب جرائم جزایی و سوء استفاده های مالی ۵- بازنشستگی و مرگ و بیماری
عوامل برشمرده در فرایندِ شکل گیریِ مجموعه ؛ رقابتی را در ساختار مجموعه ایجاد میکند. اگر فراوانی مدیرانی را که در معرض رقابت واقع شده و از مجموعه خارج و با مدیران جدید جایگزین میشوند . در مقطع زمانی مشخصی برابر Kفرض نماییم . در خارج از مجموعه ؛ مدیران سابق در مدت t که از t1 شروع میشود تا t2 مجموعه جدیدی میسازند که برابر است با :
مجموعه k از مقطع زمانی t1 تا t2 =Mt که در آن Mt فراوانی مدیران خارج از مجموعه خواهند بود. . جهات برشمرده در مقاطع زمانی گوناگون موجب میشود که نسبت Mt به Ntاز صفر به ۱ میل کند . در سالهای نخستین جمهوری اسلامی ایران که دیدگاههایِ مدیریتیِ مجموعه؛ تا مرز محسوسی یکسان و هماهنگ بوده و جهات برشمرده فوق چندان موجودیت نداشتند ، این نسبت در محدوده صفر بوده است. لیکن در وضعیت کنونی بعلت طول زمان و تحقق شرایط جهات مذکور این نسبت تا مرز ۱ و بیشتر افزایش یافت. مجموعه خارج از مجموعه مدیران که در انتظار ورود به دایره مدیریت کشور هستند . غالبا استعداد و تخصصِ ویژه ای با قابلیت عرضه در عرصه آزاد اجتماعی و فعالیتهای صنفی را ندارند و جز انجام کار سیاسی و مدیریتی دولتی کار دیگری از آنها متصور نیست و آندسته هم که توانایی و دانش و تخصص قابل عرضه در عرصه آزاد اجتماعی را دارند ، به جهت تجربه سابق ؛ اشتغال در عرصه آزاد اجتماعی، موجبات ارضاء روحی و عاطفی آنها را فراهم نمیکند و یا اسبات تامین معیشت آنها را سبب نمیشود. بنابراین در نظامهای دموکراتیک و نظام مردم سالاری دینی ایران ، به خودی خود تشکل های سیاسی ایجاد شده و ستیزی پنهان میان شخصیتهای در انتظار ورود به مجموعه و داخل مجموعه ایجاد میشود. و دقیقا تشکیل احزاب از همین نقطه آغاز میگردد. با بزرگتر شدن نسبت Mt به Nt به تدریج غوغایی برپا میشود !! و هزینه ورود به مجموعه سنگین و سنگیتر میشود . تا اینکه ………………….. ادامه دارد. والسلام علی من التبع الهدی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *