وصیت ، وکالت و منجزات

موصی کسی است که مبادرت به وصیت میکند . موصی له  و وصی کسی است که مخاطب موصی قرار میگیرد. فرق موصی له با وصی در این است که موصی له وصیت نامه عهدی را اجراء میکند و ذینفع در مفاد وصیت  و داخل در وراث  حین الفوت و ذینفع  در ماترک به قدارلسهم است . لیکن وصی کسی است که وصیت نامه تملیکی را اجراء مینماید و ممکن است داخل در وراث  نباشد. و در آنصورت ممکن است به قید تصریح  موصی ، ذینفع در قسمتی یا کل  از ثلث  ماترک باشد.  فارغ از این که وصیت چند نوع است و هریک چه اعتباری دارد ، موصی کسی را برای انجام اموری انتخاب میکند که بعد از مرگش به مفاد وصیت عمل کند. اما در وکالت  موکل در زمان حیات خود وکیل را مخاطب قرارمیدهد و اجرای اموری را به موجب متن وکالت به او می سپارد. بنابراین وکیل در حکم امین واقع شده و عقد جایز بین این دو واقع میشود. ملاحظه فرمائید لازمه اجرای متن وکالت وجود موکل است . لیکن لازمه اجرای متن وصیت،  فوت موصی است. به همین دلیل است که وکالت بعد از مرگ موکل،  باطل میشود و چنانچه وکیل از مفاد وکالت بعد از مرگ موکل استفاده نماید مرتکب تخلف شده است.. اما منجزات چیست ؟ تصرفات مالی مریض  در اموال خود است. تصرفات مریضی که به مرضِ حین التصرفات ، فوت کند.  بعبارتی  منجزات تصرفات مریضِ در حالِ  مرگ  است. چنانکه بعد از آن تصرفات ، به سبب همان مرض بمیرد.  تصرفات مالی  نیز عبارت از این است  که در اموال خود ، قبل از فوت ، نقل و انتقالاتی انجام دهد. این نقل و انتقالات مادامی که در حد قولنامه و مبایعه نامه است ،  بعد از مرگ ، فاقد اعتبار میباشد ، در اینصورت صرفا نقل ملک با سند رسمی معتبر خواهد بود. رمضان کریمیان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *